Επενδυτικές Υπηρεσίες

 • Παραλαβή και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
 • Εκτέλεση Παραγγελιών για Πελάτες
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίων
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλών

Παρεπόμενες Υπηρεσίες

 • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοοικ. μέσων, περιλαμβανόμενης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών
 • Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν η επιχείρηση που χορηγεί την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή
 • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσων συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Διαθέσιμο για

 • Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες
 • Μέσα χρηματαγοράς
 • Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες παράγωγες συμβάσεις (derivative contracts) σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή άλλα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα
 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου (derivative contracts) σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης)
 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και ΠΜΔ
 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην παράγραφο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων
 • Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
 • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)
 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠMΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων

Provision of Services to Countries Outside EU

China, Lebanon, Russian Federation, Switzerland, United Arab Emirates, British Virgin Islands (BVI)

Στοιχεία επικοινωνίας1
Τα προσωπικά δεδομένα2
Τομέας3

Client Account Opening


Natural Person/Legal Entity


Country

List of countries where customer service is prohibited:
North Korea, USA, Syria, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Algeria, Yemen, Nigeria, Kuwait, Qatar, Oman, Palestine, Bahrain
and accordingly a lack of opportunity to select a client.
Please state whether you are a Politically Exposed Person


Please choose the preferred method receiving information from the Company?


Employment Status


Name of Employer/ Organisation


Name of Employer/ OrganisationProfession/Industry
Source(s) of your income


Estimated size of net wealth

Estimated yearly income
Anticipated amount to invest on an Annual basis
How do you expect to fund your account?Name of institution/bank

Country of Origin
Is your expected destination of withdrawals, different than your funding method/origin?


Name of institution/bank

Country of origin

What is the purpose and reason for requesting the envisaged services provided by the Company?Passport in PDF or JPG

Please state your average yearly net disposable income i.e. total income minus expenses e.g. living expenses, mortgage/rent payments, debt instalments, credit card payments etc.
When investing in CFDs what do you consider as an acceptable risk reward profile for your investments (i.e. possible losses and possible gains)

What are your investment objectives?
What is your level of education, qualification and work experience in relation to our services and products ( Multiple answers possible)?
Shares, Bonds, Equities or Exchange Traded Funds
Derivatives such as Futures, Options, Swaps
Forex (FX)/CFDs, rolling spot FX, spread bets or other instruments traded with margin
What was the average yearly volume of invested amounts of your past transactions in the financial products you selected above?

What was the average level of leverage you used for trading in the financial products you selected above?


Please choose as applicable for Leveraged CFDs
What is the main factor that can affect the prices of the underlying currency exchange (forex) markets?
If you initiate into a transaction buying 1 Lot of MacDonald’s shares with the IFC Investments Cyprus (the ‘Company’), were you can sell it?

If you trade with 1:50 leverage and you deposited EUR 1,000 what is the max position you can open?
What could be a potential impact of using higher leverage?
What is the margin used for 100,000 EUR/USD (when your trading account currency is in EUR and your leverage is 1:100)
Please choose the risk mitigation tools (type of orders) that you can utilize in order to protect you invested capital, when trading in CFDs?Risk Warning: Buying or selling financial instruments may result in the loss of part or all of your invested funds